Онлайн магазин за мебели НЕОС

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ НЕОС МЕБЕЛ

Изтеглете файла от Общи условия ( pdf 68.07 Kb )

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. НЕОС е „НЕОС МЕБЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,ж.к. Сухата река ,ул. Александър Екзарх, бл.224, ЕИК 201141237, ИН по ЗДДС BG201141237, тел. 02/442 15 57, електронна поща: neos_mebel@abv.bg

2. Мебелни магазини НЕОС са всички магазини , чрез които се осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент.

3. Данните на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба, наричан Договора.

4. Договорът влиза в сила в момента, в който НЕОС МЕБЕЛ получи плащане по него.

5. В договора се намира описание за вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.

6. НЕОС МЕБЕЛ е длъжно да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

7. При предаването на стоката от служител на НЕОС МЕБЕЛ се подписва приемо-предавателен протокол (ППП).

Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù

II. Цени  и срок


8. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, НЕОС МЕБЕЛ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка,монтаж и разнос, която е посочена отделно.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български лева с ДДС.

           Сроковете за доставка на стоки са както следва:


За налични стоки - от 3 /три/ до 5 /пет/ работни дни след сключване на договора;
По индивидуална заявка - от 20 /двадесет/ до 50 /четиретдесет/ работни дни след сключване на договора.
В случай, че Клиента/Потребителя е избрал да извърши плащане чрез банков превод, доставка се извършва след постъпване на авансово плащане на стойността на поръчката по сметка на Търговеца. В случай, че не постъпи плащане в срок до 3 /три/ дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, последният има право да анулира поръчката и да не я изпълни, както и да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи.

 

III Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.


9. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 
10. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира НЕОС МЕБЕЛ, на следния имейл адрес:neos_mebel@abv.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни.. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката или в брой, след направен оглед и приемане на стоката от страна на НЕОС МЕБЕЛ. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.
11. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.

12. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена. 
13. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на НЕОС МЕБЕЛ, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по - горе условия, НЕОС МЕБЕЛ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път или в брой в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

14. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

 

15. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на НЕОС МЕБЕЛ. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

16. НЕОС МЕБЕЛ не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

17. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. НЕОС МЕБЕЛ изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

18. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки магазин на НЕОС МЕБЕЛ, на тел.  02/ 488 15 57 или на ел. поща: neos_mebel@abv.bg

19. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката - касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

 

 20.  Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация.

21.  „Стандартна гаранция" е предоставената от НЕОС МЕБЕЛ  гаранция на стоки. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

9. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от НЕОС МЕБЕЛ на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. 

 

 Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

22. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай НЕОС МЕБЕЛ се задължава да върне на Клиента внесения аванс.

23. В случай, че Договора не може да бъде изпълнен по независещи от НЕОС МЕБЕЛ причини, НЕОС МЕБЕЛ има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключването му да го развали или да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, НЕОС МЕБЕЛ съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

 

 

VI. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

 

24. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени на продажната й цена. Те са посочени подробно в Ценоразпис на услугите на НЕОС МЕБЕЛ.

25. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента.

26. Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство.

27. Разнасяне на стоката се извършва до посоченото от Клиента помещение.

28. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. МЕБЕЛИ НЕОС не носи отговорност за повреди по такива причини.

29. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира.

30. Инструкциите на производителя за монтаж и употреба на стоката са задължителни.

31. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

32. Начини на плащане: в брой; с банкова карта; с наложен платеж при доставка от куриер; Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

33. Когато стоката не е налична , клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на НЕОС МЕБЕЛ и срокът за изпълнение на задълженията  по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на НЕОС МЕБЕЛ.

34. При използване на услугите на кредитна компания, служител на НЕОС МЕБЕЛ представя на Клиента изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размера на погасителните вноски за всяка от схемите.

 

VIII.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА НЕОС МЕБЕЛ

 

35. Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин на НЕОС МЕБЕЛ. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между НЕОС МЕБЕЛ и Клиента.

36. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ НЕОС МЕБЕЛ  е  дружество с наименование „НЕОС МЕБЕЛ" ЕООД, ЕИК: 201141237  със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Сухата река, ул. Александър Екзарх, бл.224,предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е - магазина: www. Neosbg.com

б/ Под „Стока" се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е - магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент" се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www. neosbg.com

 

IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

37. НЕОС МЕБЕЛ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната

продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. 


1. Договорът за продажба между НЕОС МЕБЕЛ и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

 

I. ПОРЪЧКА

2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на НЕОС МЕБЕЛ  ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт,

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 


38. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

 Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

 
39.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента в зависимост от договорения начин на доставка.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 

40. НЕОС МЕБЕЛ е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и гарантира неприкосновеността на информацията предоставяна от Клиентите. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от НЕОС МЕБЕЛ за целите на изпълнение на Договора или други позволени цели.

 

 

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. НЕОС МЕБЕЛ  може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

НЕОС МЕБЕЛ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.